Hong Kong 2017 - Jeff Watson
Hong Kong.  Po Lin Monestary in the background.

Hong Kong. Po Lin Monestary in the background.

2017 Mongolia ChinaAsiaChinaHong Kongarchitectureartbuildingstatue